Cmentarz

Regulamin cmentarzy

Regulamin Porządkowy
Cmentarzy Parafialnych przy kościołach w Konradowie i Starych Drzewcach.

Regulamin opracowano w celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia właściwego porządku jak i estetyki cmentarza.

Zobowiązuje się wszystkich przebywających na jego terenie do przestrzegania poniższego Regulaminu.

W sprawach nie ujętych w Regulaminie mają zastosowania przepisy ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31. stycznia 1959 roku (Dz. U. z 2015 roku poz.2126) oraz Min. Infrastruktury z dnia 7. marca 2018 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 roku nr 48, poz.284)

1.       Zarządcą Cmentarzy Parafialnych w Konradowie i Starych Drzewcach jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie.

2.       Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła powołuje do prac zarządzania Cmentarzami Parafialnymi: „Administrację Cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie.”

3.       Kontakt z Administracją można uzyskać w każdą sobotę w biurze parafialnym Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie 50. W sprawach nagłych można dzwonić pod nr telefonu 65 540 94 13. (Stare Drzewce 65 549 31 33)

4.       Ceny i opłaty za korzystanie z Cmentarza są dostępne w biurze parafialnym.

5.       Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, i w ich otoczeniu.

6.       Przebywanie dzieci do lat 7 na Cmentarzu jest dozwolone tylko w obecności osób dorosłych.

7.       Za zorganizowane grupy odwiedzające Cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.

8.       Zabrania się przebywania na terenie Cmentarza osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających.

9.       Zabrania się wprowadzania na Cmentarz zwierząt.

10.     Zabrania się na terenie Cmentarza jazdy: na rowerach, motocyklach, pojazdach mechanicznych za wyjątkiem pojazdów z prawem wjazdu, uprzywilejowanych i Administracji Cmentarza.

11.     Za prawo wjazdu na Cmentarz pobierana jest opłata według obowiązującego cennika.
Z opłat zwalnia się pojazdy:
– Dowożące duchownych na ceremonię pogrzebową,
– Dowożące inwalidów o trwałym kalectwie
– Dowożące osoby, które przekroczyły 75 lat życia.

12.     Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 roku poz.2126). Śmieci, przekwitłe rośliny i inne odpady należy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników lub odnieść w miejsce na ten cel przeznaczony.

13.     Bez uzyskania zgody Administracji zabrania się na terenie Cmentarza:
– ustawiania ławeczek, ogrodzeń grobu, układania bruku wokół grobu,
– przestawiania lub wynoszenia z Cmentarza urządzeń stanowiących wyposażenie lub infrastrukturę Cmentarza,
– sadzenia drzew lub krzewów wokół grobów,

– wycinania istniejących drzew i krzewów,
– prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej,
– umieszczania reklam oraz prowadzenia działalności reklamowej w każdej postaci,
– prowadzenia kwesty.

14.     Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pogrzebowe dokonujące pochówków na Cmentarzu zobowiązani są do uregulowania wszelkich związanych z tym formalności i wniesienia stosownych opłat z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

15.     Ceremonie pogrzebowe na Cmentarzu odbywają się wyłącznie za zgodą Administratora.

16.     Prace kamieniarsko-budowlane mogą być wykonywane na Cmentarzu tylko w dni powszednie w godz. od 8.00 do 16.00, po uzyskaniu zgody Administracji Cmentarza, który wydaje zezwolenie na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu robót i po uiszczeniu stosownych opłat. Wymienione prace muszą być wykonywane pod nadzorem i w taki sposób, aby nie zakłócały spokoju i powagi miejsca oraz nie mogą kolidować z ceremoniami pogrzebowymi.

17.     Osoby odwiedzające Cmentarz prosi się o informowanie Administracji Cmentarza o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.

Możliwość komentowania została wyłączona.